Ohlašovací povinnost na OSA

     Pořadatel veřejné hudební produkce je povinen vyžádat si svolení k užití hudebních děl na Ochranném svazu autorském (dále OSA). Kapela poskytuje za tímto účelem pořadateli seznam interpretovaných skladeb na svých internetových stránkách.

     OSA je podle autorského zákona č. 121/2000 Sb., prováděcích předpisů, mezinárodních dohod a smluv o zastupování, pověřen udílet souhlas k užití veškerého chráněného repertoáru domácích a zahraničních autorů. Pořadatel hudební produkce je povinen opatřit si předem souhlas a za užití zaplatit autorský provozovací honorář.

     Poplatky společnosti OSA za naše veřejné vystoupení hradí pořadatel akcí a nikoliv skupina.  Pořadatel hudební produkce má povinnost nejméně 10 dnů před akcí toto veřejné vystoupení ohlásit na Ochranný svaz autorský. Naše skupina je povinna dodat seznam skladeb, které na akci zazní. Na vyžádání Vám zašlu vyplněný  "Repertoárový list".   Neveřejná vystoupení   (uzavřená  společnost - svatby, soukromé oslavy)  jsou od těchto poplatků osvobozeny.